Varje människa har en identitet. Vår identitet kan vara nedärvd via familjen eller via vår religion eller båda. Kristen tro säger att vår identitet är helig därför att alla är skapade till Guds avbild; vi har alla unika gåvor och en mening i världen. Men oavsett vad tron står för, skall människans identitet hållas helig och behandlas därefter. Kanske tänker vi på identitet som ett personlighetsdrag, men identiteten är inte begränsad till mänsklig identitet. Platser och städer har också sin identitet – som Jerusalem, en stad med en unik och helig identitet.

Bibeltext

”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken.”

Jeremia 1:5

Reflektion

Vår kärleksfulle Gud skapade oss med stor omsorg och med ett syfte. Gud känner oss alla vid namn och har ett uppdrag för var och en av oss. Vår uppgift är att lyssna till hans milda röst och sträva efter att leva så att Guds avsikt med oss blir uppfylld.

Profeten Jeremia beskriver hur oerhört speciell Guds omsorg om oss är. Han förklarar att han fick identiteten helig och blev utvald redan innan han lämnade moderlivet. Och han handlade enligt den kallelse han fått från Gud, även om han liksom oss alla hade ett fritt val. Jeremia lyssnade till Guds röst i sitt liv och var lydig mot kallelsen även när det var svårt. Jeremias heliga identitet och hans vilja att bejaka och förkroppsliga den identiteten gjorde honom till en profet som kom att sprida Herrens ord över hela världen. Johannes döparen, Petrus och många andra har liknande livshistorier.

Vi är inte alla kallade att bli profeter eller predikanter, men alla har vi en kallelse. Gud ger oss en helig identitet och har ett syfte med allas våra liv. I den här tiden när vi omges av så mycket oväsen och så många röster behöver vi ta tid för att bli stilla och reflektera för att kunna urskilja Guds röst och förverkliga hans plan, så att vi kan bli kanaler för Guds goda vilja för oss själva och för våra medmänniskor.

Men den heliga identiteten är inte begränsad till enskilda folk eller personer. Över hela världen finns det platser som har avskilts och betraktas som speciella – som heliga, med ett särskilt syfte. Jerusalem är ett tydligt exempel på en sådan plats. Som hjärtat i det Heliga landet är staden Jerusalem en plats för bön för tre stora världsreligioner: judendom, kristendom och islam. Jerusalems mångreligiösa identitet är unik. Många drömmer om att besöka staden på grund av dess helighet. Och ofta är staden full av pilgrimer från hela världen som sänder sina böner till Gud på många olika språk.

Ändå är det inte alla som har samma rätt och tillgång till Jerusalems helighet. Besökare från andra länder kan röra sig fritt i Jerusalem, men muren som omger staden hindrar eller försvårar för palestinier att få tillträde till den. Många kristna och muslimer har levt i det Heliga landet hela sina liv och i generationer tillbaka, och de gör anspråk på en identitet som är rotad i det här landet och i dess heliga identitet – ändå är det många som inte tillåts resa den korta sträckan in till Jerusalem för att fira gudstjänst där. Den palestinska identiteten blir ibland sedd med misstänksamhet, och i vissa fall avvisas den och ses inte ens som en ”riktig identitet”. Men tillsammans med profeten Jesaja vill vi proklamera att den palestinska identiteten också är helig! Och Jerusalems identitet som helig stad för både judar, kristna och muslimer måste skyddas och bevaras. I vår strävan för detta vill vi välja rättvisans, fredens och kärlekens väg.

För samtal eller egen reflektion

  • Hur tänker du kring att identitet är något heligt?
  • Tror du att platser kan ha heliga identiteter? Vad är det som gör en viss plats helig?

Bön

Levande, helige Gud: Vi tackar dig för din stora kärlek till oss, för att du bevarar oss i ditt hjärta och har skapat oss med en kallelse och en uppgift. Vi ber dig om hjälp att ge uttryck för vår kristna identitet med stolthet och vara kanaler för din kärlek i den här världen. Var med oss nu och alltid. Amen.

Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet