Som kristna är vi kallade att älska Gud och vår medmänniska. Kärleken till andra kan inte begränsas till vackra ord – vår kärlek behöver uttryckas i konkret handling. Solidariteten är helig därför att den är en följd av ansvarsfull kärlek och omtanke. Solidaritet är den sortens kärlek som Jesus visade och som han kallar oss att dela med varandra.

Bibeltext

Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra, så att ni kan be. Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka som Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.

Första Petrusbrevet 4:7-11

Reflektion

Ett ord som uttrycker kärlek i aktion, är omsorg. Omsorg är inte bara en känsla, utan en aktiv gärning – ett beteende som uttrycker sann och djup kärlek. Människor som vet vad omsorg är kan tänka på andra med kärlek och aktivt göra något för att hjälpa andra med det de behöver. När vi människor bryr oss om varandra, står tillsammans trots våra olikheter och respekterar varandra som jämlikar, så kallas det för solidaritet. Jesus lärde oss att solidaritet är något heligt. Jesus själv brydde sig om alla han mötte, och han behandlade ingen som mindre viktig eller som mindre förtjänt av hjälp än någon annan. Bibeln påminner oss om att detta var Jesu uppgift och uppdrag: ”Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig Ande och kraft och vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld; Gud var med honom.” (Apg 10:38) Till och med att Jesus blev arresterad och korsfäst visar på Guds solidaritet med mänskligheten och i synnerhet med mänskligt lidande, smärta och förtryck. Kristi kors, som ursprungligen var en symbol för avrättning, blir en symbol för kraften i den heliga solidariteten som kan övervinna synd, ondska och till och med döden.

Den tidiga kyrkan försökte också leva i solidaritet på alla områden i livet. De kristna församlingarna delade allt de hade med varandra och blev definierade inte bara utifrån vad de sade utan utifrån den omsorg de hade om varandra. Apostlarna, bland dem Petrus och Paulus, uppmanade församlingarna att inte ge vissa medlemmar högre status och andra en lägre status utifrån personliga rikedomar eller andra faktorer. I stället skulle de leva, arbeta och fira gudstjänst tillsammans som jämbördiga, i solidaritet med varandra och med Jesu Kristi uppdrag.

I Nablus där jag är pastor, finns en plats som heter Tikieah. Där lagar människor mat och erbjuder gratis mat av god kvalitet varje dag till alla som vill ha, oavsett vilka de är. Det här är ett exempel på solidaritet med alla i vårt samhälle. Ett annat exempel är den solidaritet som uttrycks från människor av olika nationalitet och trosuppfattningar – palestinier och israeler, judar, kristna och muslimer, och andra runt om i vår värld – som tillsammans arbetar för en rättvis fred för Jerusalem, det Heliga landet och alla platser där orättvisor och konflikter råder. Solidaritet är inte alltid lätt, men när människor upptäcker den blir den en helig gåva som hjälper oss att se en glimt av Guds hjärta.

I första Petrusbrevet kapitel 4: 9-10 visar Petrus på en modell för solidaritet: ” Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.” Av detta förstår vi att solidariteten har ett starkt samband med heligheten. Genom att vara gästfria mot varandra, tjäna helhjärtat, ge med glädje, tänka på andra och be för alla, får vi uppleva hur Guds välsignelse rör vid våra hjärtan, och vi får ta emot Guds frid och djupa tröst.

På det här sättet blir solidariteten ömsesidigt helig: den ger glädje och frid både till den som ger och till den som tar emot.

För samtal eller egen reflektion

  • Varför tror du att solidariteten är helig?
  • Kan du ge några exempel på solidaritet i det sammanhang där du står?

Bön

Helige Gud, du visar oss att barmhärtighet och kärleksgärningar är kännetecken på en kristen människa, och det är du, Herre, som planterat dessa egenskaper hos oss. Hjälp oss, Herre, att se ditt ansikte i varje människa som är fattig och behövande, i varje människa som behöver omsorg och vägledning. Hjälp oss att vara solidariska med allt ditt folk, så som du på korset var i fullkomlig solidaritet med oss. Välsigna oss och välsigna våra liv för din tjänst. Amen.

Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet