Inledning till stationerna

Varför blev Jesus korsfäst? Vilken relevans har detta för betydelsen av Jesu kors för oss idag? När vi närmar oss den heliga veckan försöker vi följa Jesus på hans sista vandring från Jeriko till Jerusalem – en vandring som kommer sluta med hans död bara några dagar senare.

I den här serien av bibelmeditationer ser vi närmare på ett antal punkter på Jesu sista väg. Vi börjar med hans erfarenhet i Jeriko, eftersom det var den plats där hans första och mest avgörande och utmanande beslut måste fattas.

Jesus levde i en miljö där hans landsmän (och andra) markant skilde sig åt i hur de förhöll sig till den politiska verklighet de levde i. Att stödja det romerska styret? Att samverka med det för egen vinnings skull? Att göra motstånd, till och med ta till våld? Att längta efter en Messias, en ”Davids son” som skulle komma och segra över folkets fiender? Att isolera och gömma sig för att vara i säkerhet? Under vår vandring tillsammans med Jesus, som i sanning har förändrat historien, hör vi ett eko av dessa frågor både i de bibliska texterna och i landskapet omkring honom.

Det sista hemtrevliga huset (station 2)

Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania (Joh 12:1)

JRR Tolkien kallar i Sagan om Ringen och Hobbiten alvkungens hus i Riftedal för ”det sista hemtrevliga huset”, högt värderat av dem som gav sig av därifrån på väg mot faror framför sig.

För Jesus var Betania, och särskilt Maria, Marta och Lasaros hus där, ”det sista hemtrevliga huset”. Där var han en ofta välkommen gäst till kvällsmålet, som ”en i familjen.” (Luk 10:38-42) Mycket tyder på att många pilgrimer på väg till Jerusalem fann vila och husrum i Betania. Därifrån kunde de gå in till Jerusalem varje dag, för att återvända på kvällen för att vara med vänner och familj. Vi får veta att Betania låg en halvtimmes väg från Jerusalem. (Joh 11:18)

Evangelierna antyder att Jesus hade en mycket nära relation med Maria, Marta och Lasaros. I Johannesevangeliet får vi veta att Jesus var mycket fäst vid ”Marta och hennes syster och Lasaros”.(Joh 11:5) I samma kapitel i Johannesevangeliet kan vi läsa hur Jesus valde att komma till Betania och hela Lasaros, trots att han därmed utsatte sig för mycket stor personlig fara. (Joh 11:8)

Allt sedan Nya testamentets tid har Betania varit förknippat med denna berättelse. Den finns till och med inskriven i namnet – på arabiska heter byn, som numera är en stad, El-Azariyeh (Lasaros plats).

Faktum är att Jesus agerande, att uppväcka Lasaros från de döda, vilket Johannes berättar om i detalj (Joh 11:1-44), verkar ytterligare ha provocerat den rädsla och oenighet som snart skulle leda till Jesu egen död. Att Lasaros gavs livet åter framkallade sådan oro bland folket att det religiösa ledarskapet blev rädda för hur den romerska övermakten skulle kunna agera som svar: ”Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom, och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk.” (Joh 11:48). Återigen, att “reagera mot romarna” skulle bli del av bakgrunden till Jesu nära förestående korsfästelse. Jesu kärlek till Lasaros blir på djupet ett offer. Berättelsen är en levande bild av vad Jesus säger till sina lärjungar vid den sista måltiden: ”Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.” (Joh 15:13)

Det finns något ytterst viktigt i att Jesu sista dagar, hans kärlek och offer, kopplas samman med hans ”sista hemtrevliga hem”. Kristi död är samtidigt en del av berättelsen om den politiska upprorsstämningen, att ”reagera mot romarna”, och en del av en berättelse om kärleken till enskilda personer och en familj. Båda är sanna och de behöver hållas samman. Jesus kom för att förändra världen och för att göra livet uthärdligt – till och med glädjefyllt – för vanliga människor och deras familjer. Det är det två tusen år gamla budskapet från Betania, ”Lasaros plats”. Det måste också vara dess budskap för idag.

______________________________________________________________

Av Clare Amos, tidigare programkoordinator för interreligiös dialog och samverkan på Kyrkornas världsråd

Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet, www.bibeln.se

Här finns bibelstudiet för alla stationer samlade i en pdf