Vi rekryterar personer med olika bakgrund och yrken från hela Sverige. Vi kallar dem ekumeniska följeslagare.

Efter en gedigen utbildning sänder vi ut följeslagarna på ett tremånadersuppdrag till Västbanken, inklusive östra Jerusalem. Deras uppgift är att bidra till större säkerhet, trygghet och handlingsutrymme för kyrkor, organisationer, grupper och enskilda i Palestina och Israel. Det kan handla om att stå vid en vägspärr för att se om människor får passera den som de ska. Eller att följa barn, som riskerar att trakasseras av bosättare, till skolan. Eller att finnas på plats vid fredliga demonstrationer.

Följeslagarna övervakar och rapporterar om brott mot folkrätten. De delar också rapporter om ockupationens konsekvenser från palestinier och israeler som de möter.

Vårt arbete bygger på ickevåld och opartiskhet. Vi tar inte ställning i konflikten. Vi är däremot inte neutrala gentemot våld, orättvisor och brott mot folkrätten. Vi använder oss av den så kallade följeslagarmetoden. I den ingår såväl den lokala preventiva närvaron som ett internationellt påverkansarbete.

Vi menar att ockupationen är skadlig både för palestinier och israeler och att den behöver upphöra – för båda folkens skull.

Följeslagarmetoden

Vi arbetar genom följeslagarmetoden, en internationellt erkänd metod som används i flera konfliktområden.

Metoden bygger på att följeslagare bidrar med en skyddande närvaro lokalt och praktisk solidaritet med utsatta grupper och den israeliska och palestinska fredsrörelsen, i kombination med internationellt påverkansarbete.

Följeslagarmetoden och det internationella påverkansarbetet bidrar till direkt positiv förändring på marken, enligt flera vittnesbörd och utvärderingar. Den lokala närvaron reducerar risken för våld och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Genom påverkansarbete bidrar vi med att öka medvetenheten internationellt om det som följeslagare bevittnar och tar emot vittnesmål om, och ökar trycket på de som kränker mänskliga rättigheter och inte lever upp till sina åtaganden vad gäller internationell humanitär rätt.

Den information och de vittnesmål som följeslagare tar del av används till påverkansarbete i sina respektive hemländer. Detta arbete återrapporteras också till de som bidragit med vittnesmålen på plats.

Följeslagarmetoden utgår från dessa principer:

  • Skyddande närvaro. Följeslagares närvaro gör det mer kostsamt att utföra kräkningar av mänskliga rättigheter, påverkar nyckelaktörer till alternativa handlingar och minskar utsattheten hos civila.
  • Observerande av kränkningar av mänskliga rättigheter. Då kränkningar av mänskliga rättigheter och brott mot internationell humanitär rätt sker finns vi på plats  för att observera, ta emot vittnesmål och rapportera dessa till FN och andra relevanta aktörer.
  • Solidaritet. Vi står i solidaritet med de som drabbas av orättvisor och med lokala freds- och människorättsgrupper och drar internationell uppmärksamhet till israeliska och palestinska organisationers arbete mot ockupationen och för fred.
  • Påverkan. Påverkan är det centrala verktyget för att öka internationellt engagemang för förändring. Vi delar information och ögonvittnesskildringar med beslutsfattare, ledare för trossamfund, media, civilsamhällesaktörer för att bidra till politisk förändring.
  • Principiell opartiskhet. Vi är inte pro-Israel eller pro-Palestina och tar inte en sida i konflikten. Startpunkten är mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Följeslagarprogrammet utgår från icke-diskriminering och står tillsammans med de fattiga, förtryckta och marginaliserade.
  • Ickevåld. Vi utgår från att ickevåld är det enda sättet att nå en rättvis och hållbar lösning på konflikt. Utifrån denna princip är inte våld en legitim metod för förändring. Följeslagarprogrammets bygger sin metod på ickevåld och stöttar alla aktörer som genom ickevåld verkar för fred i Israel och Palestina.
Följeslagar går med en flock får på en sluttning i norra Jordandalen
Följeslagare i norra Jordandalen