Fred är möjlig! Häv ockupationen för båda folkens skull! Du kan bidra!

Vi tror att det kan bli fred och att det går att lösa Israel-Palestinakonflikten utifrån folkrätten och relevanta FN-resolutioner. Vi menar att brott mot folkrätten och ockupationen av Palestina måste upphöra för att nå en hållbar fred, för båda folkens skull. Vi kan alla hjälpas åt genom att sprida kunskap om ockupationens konsekvenser för både palestinier och israeler och uppmana politiker att fatta kloka beslut i frågan.

Ekumeniska följeslagarprogrammet vill se en framtid, där den militära ockupationen av Palestina (Västbanken, östra Jerusalem och Gaza) har upphört och där både palestinier och israeler åtnjuter en rättvis fred med frihet, lika rättigheter, värdighet och säkerhet baserade på internationell rätt.

Följeslagarprogrammets vision

Ekumeniska följeslagarprogrammets vision genomsyrar allt vårt arbete.