Som följeslagare möter vi dagligen israeliska soldater på ockuperad palestinsk mark. Eftersom jag själv tjänstgjort 35 år inom det svenska försvaret har mötena med soldater här gjort mig intresserad av hur de påverkas av att tjänstgöra i en ockupationsmakt.

Alla stater har rätt att försvara sitt territorium. [1] Israels krigsmakt har genom åren prövats ett flertal gånger och Israel ockuperar nu Västbanken sedan 41 år. Många israeler är också stolta över sina väpnade styrkor. I teorin skall alla israeliska medborgare göra värnplikt. Genomförd värnplikt är oftast en förutsättning för ett fortsatt framgångsrikt yrkesliv i Israel. Israeliska krigsmakten är ett fostrande och sammanfogande kitt i det israeliska samhället. [2]

Genom åren har nästan alla judiska israeler gjort värnplikt. Ultraortodoxa teologistudenter har varit undantagna med hänsyn till att ungdomarna inte skall exponeras för det moderna samhället och de anser sig bidra till samhället med studier och bön för landet. En del av de sekulära israelerna har nu tröttnat på undantaget. 2012 införde Knesset en lag om att alla israeliska medborgare skall göra värnplikt; judar, druser, kristna och muslimer med olika etnisk bakgrund, också dem med palestinsk bakgrund. [3] Våren 2014 tvingades de första ultraortodoxa ungdomarna in under fanorna. [4] Från 1956 har ickereligösa druser gjort värnplikt, om än med ökande motstånd. Icke-arabiska kristna israeler har kallats in genom åren. Sedan 1996 har invandrande kristna ryssar ökat andelen kristna som gör värnplikt. [5]

Palestinier med israeliskt medborgarskap har inte kallats in. Palestinierna har ansetts ha större lojalitet till ”den andre”, det vill säga till fienden. Nu har staten ändrat inställning. Staten Israel försöker nu kalla in kristna palestinier mot löften om ökade religiösa privilegier för den kristna gruppen. [6]

Muntazar Manzur, skjuten i vaden av israelisk militär den 23 september, i en vägspärr utanför Burin.Jag har uppfattat det som att israeliska judar tänker att en militär svaghet eller förlust skulle innebära undergång för staten Israel. Detta innebär en medvetenhet hos judiska israeler att minsta svaghet inför motståndaren kan utvecklas till en situation som den israeliska armén inte kan kontrollera. Jag menar att detta får konsekvenser för soldaternas beteende i vägspärrar eller konfrontationer med lokalbefolkningen på Västbanken. Minsta attityd, minsta ohörsamhet från ”den andres” sida leder till bestraffning och förnedring. Denna omvandling från medmänniska till ”den andre” gör att palestinier kan identifieras som objekt av soldaterna, objekt som skall fostras. Tröskeln att använda våld för att bli åtlydd sänks. [5] Jag har själv träffat en 25-årig palestinier som blev skjuten i vaden vid en väggspärr för två veckor sedan när han försökte övertala soldaterna att släppa hans arresterade lillebror.

Vi följeslagare ska visa närvaro för att dämpa våld och motsättningar. Israeliska trupperna på det ockuperade området jobbar efter att lokalbefolkningen skall känna de väpnande styrkornas närvaro. Konsekvensen blir att den israeliska ledningen släpper loss en kultur av möjlighet till brutalt beteende bland trupperna på det ockuperade området, enligt min uppfattning.

På Västbanken lyder palestinierna under militära lagar och förordningar medan de israeliska bosättarna lyder under Israels civila lagar. Det är endast den israeliska polisen som får ge anvisningar till israeliska medborgare som befinner sig på Israelkontrollerat område. Arméns uppgift är att skydda alla israeliska medborgare, såväl i Israel som på det ockuperade området. Resultatet blir att israeliska bosättare som angriper palestinska jordbrukare får skydd av armén och att polisen oftast inte finns på plats för att hindra bosättarvåldet. Palestiniers klagomål avgörs i militärdomstolar.

Jag vet av erfarenhet att ingen soldat vill visa sig svag eller dålig inför sina kamrater. Våldet mot objektet ”den andre” blir överdrivet om ingen utomstående är närvarande. Palestinierna säger ofta att det är lugnare när följeslagare är närvarande vid vägspärrar och identitetskontroller.

De israeliska soldaterna får ibland order från israeliska bosättare. Breaking the silence är en organisation för veteransoldater, som samlar vittnesmål från soldater som tjänstgjort i det ockuperade Västbanken. Organisationens syfte är att stoppa ockupationen. Organisationen menar att ockupationen skapar våldsamma individer som får konsekvenser i samhället efter att de lämnat de väpnade styrkorna. [7] Ett vittnesmål som organisationen citerar på sin hemsida, lyder: ”När vi tjänstgjorde vid bosättningen Itamar så blev vi tillsagda av vårt befäl att följa order från bosättningens säkerhetschef. Ibland undrar man vem det är som egentligen för befälet här? Det blev problematiskt. Det verkade som om bosättarna och armén var en och samma styrka”. [8]

Israel har undertecknat Genèvekonventionen och FN-stadgan. [9] Undertecknandet innebär också att man skall utbilda sin personal om innehållet i överenskommelserna. Israeliska officerare och soldater i fält har ingen kunskap om de mänskliga rättigheterna hävdar Shay Davidovitch, talesperson för Breaking the silence, som vi följeslagare lyssnade till vid ett föredrag i Jerusalem den 17 september.

Ockupationen skapar situationer som flera enskilda soldater och befäl utnyttjar att få utöva makt, anser jag. Alla agerar inte lika, men tillräckligt många gör det för att det ska bilda ett mönster. Ockupationen försätter israeliska soldater i omöjliga situationer, som de efteråt, i en lugn miljö ångrar. Det ökade motståndet mot militärtjänst bland flera grupper i Israel är ett tecken på att allt fler reagerar mot kulturen inom de väpnade styrkorna. Ockupationen behöver avslutas, för både det israeliska och det palestinska folkets skull.

En tillfällig vägspärr utanför den palestinska byn Burin. Israelisk militär stoppar och kontrollerar oannonserat passerande palestinska fordon.

Bilder

1. Muntazar Manzur, skjuten i vaden av israelisk militär den 23 september, i en vägspärr utanför Burin. Foto: Karl-Göran Sundvall.

2. En tillfällig vägspärr utanför den palestinska byn Burin. Israelisk militär stoppar och kontrollerar oannonserat passerande palestinska fordon. Foto: Karl-Göran Sundvall

Fler rapporter