Beväpnade israeliska soldater, tårgas och ljudbomber är det konkreta uttrycket för hur ockupationen påverkar de palestinska barnen på vägen till skolor i Tuqu’, sydöst om Betlehem på Västbanken. Här ges inte heller något tillstånd till den palestinska kommunen när de vill göra skolvägen säkrare för skolbarnen, för här råder israeliskt militärstyre.

20150331_HOJonsson_TuquSecSchoolLotsOfTeargas

Under det senaste halvåret har det varit lugnt vid skolorna utanför Tuqu’ tätort [1] – inga konflikter vid högstadieskolan för pojkar 13–17 år. Tre hundra meter därifrån, i sluttningen på västra sidan av byns sänka, ligger den andra skolan, en låg- och mellanstadieskola för pojkar och flickor 6–12 år. [2] Dess elever påverkas av oroligheter vid pojkarnas högstadieskola och måste dagligen passera beväpnade israeliska soldater även om de exempelvis skulle skjuta tårgas.

Det palestinska kommunstyret finns i tätorten Tuqu’ som ligger i område A, under palestinskt styre, men de aktuella skolorna finns i område C, där den israeliska militären styr. [3]

Vi följeslagare övervakar skolvägen vid skolstart och skolslut, två gånger i veckan, för att kontrollera respekten för den mänskliga rättigheten att få tillgång till utbildning. [4]

Under den tid vår grupp observerat har israeliska soldater varit placerade i direkt anslutning till barnens gångväg som löper längs den hårt trafikerade väg 385. Gångvägen och bilvägen skiljs åt av ett högt stängsel som enligt militären ska hindra barnen att kasta sten på bosättarnas bilar.

Varför soldaterna är där förklarade en av dem för oss följeslagare:

– Vi är här för att skydda vårt folk.

När barnen är på väg till eller från skolan går soldaterna emot dem på den smala gångvägen. Automatvapen snuddar vid barn som är från sex år upp till sjutton. Men lugnt alltså – trots spänningen som soldaternas närvaro skapar – fram till idag tisdagen den 31 mars.

Vi får larm vid tolvtiden. Det är oroligt vid skolorna i Tuqu’. Tjugo minuter över tolv är vi tre följeslagare på väg i taxi.

Utanför låg- och mellanstadieskolan, som just har slutat för dagen, får vi höra att det hade blivit oroligt vid högstadieskolans skolstart. Pojkarna hade försökt sätta eld på ett däck och troligen kastat sten på soldaterna.

Under tiden som vi försöker samla in uppgifter om morgonens oroligheter hör vi rop och smällar. [5] Högstadiepojkarna, som just slutat, sprider ut sig på vägen och bergssluttningen borta vid sin skola. Tre soldater har förflyttat sig till grönområdet nedanför skolan. Vi drar oss nedåt på gångvägen längs stängslet och stannar där vi har överblick.

Pojkarna springer fram och kastar sten, retirerar när soldaterna rycker fram, kastar ljudgranater och skjuter tårgasgranater. Pojkarna kastar tillbaka en del av de rykande tårgasgranaterna. Vinden vrider, vi får tårgas över oss och backar tillbaka upp mot låg- och mellanstadieskolan. Efter en stund slutar barnen också här. En grupp på cirka trettio elever korsar den hårt trafikerade vägen och går gångvägen ner mot soldaterna.

20150331_HOJonsson_TuquPrimSchoolgirlsRunFromIDF

När de kommer ner mot stridsområdet blir de osäkra, tvekar, vänder och springer uppjagade och högljutt ropande tillbaka mot skolan. När de korsar vägen är en flicka är nära att bli påkörd. Barnen omringar en lärarinna och ett intensivt samtal börjar. En del barn verkar ha blivit uppspelta av dramatiken, andra ser rädda och tveksamma ut, en av de minsta flickorna gråter hela tiden.

Efter en stund beger sig barnen åter ner mot soldaterna och tar sig förbi. Det skjuts tårgas vid sidan av dem som måste ta vägen uppåt högstadieskolan.

Efter en halvtimme är det över. Vi följeslagare åker och pratar med ansvariga på det palestinska kommunkontoret i Tuqu’ som inte har något inflytande över skolmiljön då skolorna ifråga ligger i område C. De säger att barnens stenkastande är svårt att få slut på då det kommer sig av ockupationen och bosättningarna. [6] Beträffande den farliga vägen menar kommunkontoret att tillstånd till förbättring av övergångsstället nekas av den israeliska militären.

Bilder

1. Tårgas mot pojkarna på högstadiet. Högstadieskolan uppe i högra hörnet, pojkeleverna på vägen och ute på bergssluttningen, tre soldater befinner sig på grönområdet nedanför skolan i bildens nedre mittersta del, medan Jeepen och de andra soldaterna finns vid gångvägen till vänster utanför bild. Foto: Hans Jonsson
2. Några av flickorna från låg- och mellanstadieskolan springer tillbaka från soldaterna i stridsområdet. Foto: Hans Jonsson

1. Tuqu’ uttalas Tockoa – ej att förväxlas med den israeliska bosättningen Tekoa i närheten, vilken uttalas som det stavas. Hämtad 2015-04-11. 2. al-Khansa-skolan efter Tumadir bint Amru al-Harith bint al-Sharid, vanligen bara Al-Khansa (600–670), en kvinnlig arabisk poet på 600-talet. Hon var samtida med Muhammed och konverterade så småningom till islam. Hämtad 2015-04-09. 3. Område A utgör 1,5 % av kommunens yta medan resten tillhör område C eller är naturreservat. I område C drivs den ”civila myndigheten” av den israeliska militären. För områdesindelningen se ”Oslo Accords”. The New World Encyclopedia, 4/3, 2015. Hämtad 2015-04-06. Sedan Osloavtalet 1995 ingår större städer och byar på Västbanken i område A där den palestinska myndigheten har både civilt och militärt ansvar. I område B är ansvaret delat, medan område C, som omfattar 61 % av landytan, är under israelisk kontroll. För byggnation krävs i område C långvariga och omständliga ansökningar, som i de allra flesta fall inte beviljas. Det är därför som skolan i Tuqu’ inte har någon bättre gångväg, gångbro eller övergångsställe. Hämtad 2015-04-06. 4. Barnens rätt till utbildning är en fundamental mänsklig rättighet och vi bevakar att ockupationsmakten respekterar och inte lägger hinder i vägen för barnens rätt till utbildning – som en del av ”EAPPI – UNICEF Access to Education monitoring project”. Hämtad 2015-04-06.  Att barnen tvingas passera soldater som pekar på dem med vapen kan vara ett brott mot nämnda rättighet. Hämtad 2015-04-06. 5. Oroligheterna skull kunna vara relaterade till Land Day som infaller den 30 mars (dagen innan den aktuella oroligheten). Men det är inget vi fått bekräftat. Hämtad 2015-04-08.

Fler rapporter